Neem contact met ons op!

Contact Waterland Sports in Purmerend

Waterland Sports
Nijlstraat 34
1448 NX Purmerend
0299 647658
info@waterlandsports.nl

Heb je een vraag?
Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen graag contact met je op om jouw vraag te beantwoorden.

Download de algemene voorwaarden.

PRIVACYBELEID

Voor Waterland Sports, gevestigd aan de Nijlstraat 34, 1448 NX te Purmerend, is de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang. De gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De persoonsgegevens die wij van jou krijgen, welke noodzakelijk zijn voor de verwerking van jouw lidmaatschap, of wanneer je gebruik maakt van een van onze andere diensten, zoals een cursus pilates, zonnenbankstrippenkaart of een hardloop- of bootcampstrippenkaart, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. Deze persoonlijke informatie wordt vrijwillig verstrekt. In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van jouw lidmaatschap of het gebruik van een van onze diensten zijn:

  • Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, foto, geboortedatum en geslacht. Indien je via jouw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen persoonsgegevens door je werkgever aan ons worden verstrekt;
  • Financiële gegevens, zoals jouw bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;
  • Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van jouw Lidmaatschap, jouw bezoeken aan Waterland Sports, je lidmaatschapsnummer en pasnummer, je abonnementsvorm, eventuele aanvullingen (Slank & Fit, Upgrade abonnement) en indien van toepassing je reden van opzegging of de reden van het bevriezen van het abonnement voor bepaalde tijd;
  • Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;
  • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
  • Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld drankjes of een tegoed op jouw naam
  • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.
  • Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, je lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid. We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken.
  • Gegevens van strafrechtelijke aard, door jou verstrekt, bijvoorbeeld een detentieverklaring.

Wat wij doen met jouw gegevens

Waterland Sports verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om je de gewenste dienst aan te kunnen bieden. In veel gevallen ben je vrij om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kun je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze diensten

Dienstverlening

Waterland Sports verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren,  zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

Op jouw verzoek kan Waterland Sports de persoonsgegevens zoals gezondheidstoestand of gegevens van strafrechtelijke aard verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je je abonnement wegens medische of strafrechtelijke redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen je op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kunt doen.

Rapportage

Waterland Sports verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt en producten en diensten geëvalueerd. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Waterland Sports later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

Wettelijke verplichting

Waterland Sports kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Delen van jouw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen Waterland Sports hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Waterland Sports.

Waterland Sports maakt gebruik van diensten van andere partijen. Deze partijen zijn op hun beurt ook verplicht om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: incassodiensten en diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van ledenadministratie, telefonische contacten en bankverkeer. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met je sluiten. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten.

Ook kan Waterland Sports jouw persoonsgegevens delen met derden indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Waterland Sports jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen.

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen.

Beveiliging van je gegevens

Waterland Sports neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Daarnaast ondernemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Waterland Sports er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een veilige manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Het bepalen van de bewaartermijn is afhankelijk van de duur van jouw lidmaatschap en/of onze andere diensten waarvan je gebruik maakt. Tevens houden wij ons aan de wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven jaar vanuit de belastingdienst voor de administratie. Tevens wanneer bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

Social Media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Facebook. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Waterland Sports geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de website die je bezoekt voor meer informatie.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waterland Sports en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waterlandsports.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je va mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacybeleid worden verwerkt.

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Waterland Sports via onderstaande contactgegevens:

Waterland Sports
Nijlstraat 34
1448 NX Purmerend
e-mail:
info@waterlandsports.nl

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan jou kenbaar maken.

 

Naam: *

Email: *

Telefoonnummer: *

Vraag of opmerking: